ÁSZF

 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Makrofilt Kft.

 


 

Tartalomjegyzék

 

1.   Általános rendelkezések. 4

2.   Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató. 4

2.1.        Általános üzemeltetői adatok. 4

2.2.        Tárhely szolgáltató adatai 5

3.   Panaszügyintézés. 5

(a 1997. évi CLV. törvény alapján) 5

3.1.        Panaszügyintézés. 5

4.   Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről 8

4.1.        Általános rendelkezések. 8

4.2.        Az ÁSZF hatálya és közzététel 9

4.2.1.          Az ÁSZF hatálya. 9

4.2.2.          Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya. 9

4.2.3.          Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre. 9

4.2.4.          Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai 9

4.2.5.          Termékkategóriák. 10

4.3.        A megrendelés menete. 23

4.3.1.          Regisztráció menete. 26

4.3.2.          A – személyes – Fiók használata. 26

4.4.        A megrendelések feldolgozása. 27

4.5.        A megrendelt termék vételárának megfizetése. 28

4.6.        Árak és a számla. 28

Árak: 28

4.7.        Házhoz szállítás, információk. 29

4.7.1.          Házhoz szállítás díjszabása. 30

4.7.2.          Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan. 31

5.   A kellékszavatosság, a termékszavatosság, a jótállás és az elállás. 32

5.1.        Kellékszavatosság. 32

5.2.        Termékszavatosság. 33

5.3.        Jótállás. 34

5.4.        Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás. 37

4.4.1. Elállási nyilatkozatminta letöltésének és megküldésének módja, a termék visszaküldése. 38

6.   Adatkezelés. 40

6.1.        Statisztikai adatok. 40

6.2.        Cookie-k (sütik) 40

6.3.        Megrendelés adatai 41

7.   Jogorvoslat lehetősége. 41

8.   Egyéb rendelkezések, információk. 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Általános rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek a

Név: Makrofilt Kft.                      

            Székhely: 2200 Monor, Péteri út 014/19 Hrsz.                                       

            Cégjegyzékszám: 13-09-119394                                   

            Adószám: 12691922-2-13                                            

            Számavezető bank/Bankszámlaszám: OTP 11713005--20373339           

            Képviseli: Böckl Mátyás                                     

            (továbbiakban: Eladó),

 

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló, (továbbiakban Fogyasztó együtt, mint Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A www.microstore.hu / www.ledprojektorok.hu / www.motulshop.hu / www.mxguards.com / www.powerparts.hu / www.videoproiectoareculed.ro / www.wlan-ok.hu  domain nevek alatt üzemelő webáruház rendszereket az Eladó üzemelteti.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

 

2.       Üzemeltetői adatok, tárhely-szolgáltató

 

 

2.1.    Általános üzemeltetői adatok

 

Cégnév: Makrofilt Kft.

Székhely: 2200 Monor, Péteri út 014/19Hrsz.

Adószám: 12690922-2-13

Cégjegyzék szám: 13 09 119394

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Létrejött szerződés(ek) nyelve: Magyar

Elektronikus levelezési cím: info@ledprojektorok.hu

Telefonos elérhetőség: 06 30 9999 547

Szállítási partner, partnerek megnevezése: P D S Hungary Kft.

Személyes átvételei lehetőség: 2200 Monor, Péteri út 014/19Hrsz.

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: Hétfőtől péntekig 09:00-tól 18:00-ig

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 24-48 óra

Webáruház domain: www.microstore.hu / www.ledprojektorok.hu / www.motulshop.hu / www.mxguards.com / www.powerparts.hu / www.videoproiectoareculed.ro / www.wlan-ok.hu

2.2.    Tárhely szolgáltató adatai

 

Tárhely szolgáltató cégnév: Microstore.hu Kft.                    

Tárhely szolgáltató székhely / cím: 2220 Vecsés, Telepi út 22.       

Tárhely szolgáltató e-mail cím: info@ledprojektorok.hu            

 

 

 

3.       Panaszügyintézés

(a 1997. évi CLV. törvény alapján)

 

3.1.    Panaszügyintézés

 

Panaszügyintézés preferált helye:

-          e-mail formában az info@ledprojektorok.hu központi e-mail címen,

-          telefonon az 06 30 9999547  telefonszámon,

-          levélben, a 2200 Monor, Péteri út 014/19Hrsz . címen,

-          a 2200 Monor, Péteri út 014/19 Hrsz. cím alatt található telephelyen.

 

Panaszügyintézés preferált módja:

-          e-mail formában az info@ledprojektorok.hu központi e-mail címen,

-          l  levélben, a 2200 Monor, Péteri út 014/19Hrsz . címen,

-          a 2200 Monor, Péteri út 014/19 Hrsz. cím alatt található telephelyen.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy panaszát, vagy észrevételét a saját érdekében minden esetben, írásban, elektronikus formában – a jelen pontban megadott elérhetőségek bármelyikére címezve – küldje el részünkre. Az elektronikus levelezés előnye, hogy bármikor visszakereshető – a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt tárolási határidő(k) betartása mellett  -.

 

Az Eladó kijelenti, hogy eljárása során elkötelezett a panaszok békés- és mindkét fél számára megnyugtató kezelése mellett!

 

 

A panaszügyintézés menete:

 

A szóbeli panaszát azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát:

 

-          személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadjuk,

-          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldjük.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látjuk el.

 

 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 

-           a fogyasztó neve, lakcíme,

-          a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

-          a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

-          a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

-          a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

-          a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

-          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Az írásbeli panaszt - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontunkat minden esetben indokoljuk.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

 

A panasz elutasítása esetén írásban tájékoztatjuk arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre, úgy panasza esetén, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.


Az Eladót, a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli!

 

 

 

A békéltető testület előtti eljárás:

 

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető testület eljárása tehát a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Illetékes békéltető testület:        minden esetben a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület

Békéltető testület elérhetőség:   elérhetőségek az alábbi linkre kattintva érhetők el;

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

 

Az európai uniós online vitarendezési platform:

 

 

Az európai uniós online vitarendezési platform elérhetősége;

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Az európai uniós online vitarendezési platform, az Európai Bizottság által létrehozott olyan honlap, mely 2016. február 15-től fogyasztó és vállalkozás közötti határon átnyúló fogyasztói jogvita esetére nyújt alternatív vitarendezési megoldást. Online adásvétel vagy szolgáltatás megrendelése esetén a szerződésből fakadó jogvita esetén ez egy lehetőség, hogy a felek nézeteltéréseiket gyors, hatékony és költségkímélő módon rendezzék.

 

Gyakorlatilag minden webáruházon keresztüli vásárlás esetén igénybe vehető. Fontos ismérv ugyanakkor, hogy csak határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén van lehetőség a platform használatára. Ha adott esetben azonban mindkét fél Magyarországon van, akkor az EU-s online vitarendezés nem vehető igénybe.

 

A Fogyasztónak elsőként közvetlenül a kereskedővel kell megkísérelni a vitás kérdés rendezését. Ennek sikertelensége esetén lehet a panaszt benyújtani, melyet az online vitarendezési platform továbbít a kereskedőnek. Az érintett feleknek ezután meg kell egyezniük a jogvitában eljáró alternatív vitarendezési fórumról. Amennyiben 30 napon belül nem sikerül ebben megegyezni, vagy ha a platform a benyújtott adatok alapján nem tud egy hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, úgy a panasz nem kerül további feldolgozásra. Ebben az esetben a panaszos fél előtt természetesen nyitva van a “hagyományos” jogérvényesítés lehetősége, azaz fordulhat bírósághoz vagy egyéb hatósághoz az adott ország nemzeti joga alapján.

 

Magyarországon 2015. szeptember 11-től a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik a határon átnyúló jogviták elbírálására. Ennek megfelelően, ha a felek magyar fórumban állapodnak meg, akkor minden esetben a Budapesti Békéltető Testület lesz az illetékes. Ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy a felek egy másik EU tagállam fórumában állapodjanak meg, ebben az esetben ezen ország fóruma járjon el az ügyben.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) látja el az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait is egyben, mely alapján az eljárással kapcsolatos kérdésekben segíti a feleket.

 

Főszabály szerint a felek megegyezésén alapul, hogy melyik fórum jár el az ügyben, ugyanakkor magyar kereskedők kötelesek együttműködni a Budapesti Békéltető Testülettel. Tehát ha egy másik tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó ezt kéri, akkor a magyar kereskedő nem utasíthatja el a Budapesti Békéltető Testület eljárását.

 

Az alternatív vitarendezési eljárás zárulhat a felek közötti kötelező erővel bíró egyezséggel. Ha a felek nem tudtak megegyezni, de a kereskedő aláveti magát a fórumnak, akkor a fórum kötelezést tartalmazó határozatot hozhat. Alávetés hiányában a fórum ajánlást tehet, amely ugyan nem rendelkezik kötőerővel, de ha a kereskedő nem teljesíti az ajánlásban foglaltakat, a békéltető testület 60 nap elteltével nyilvánosságra hozza a vállalkozás adatait, az ügy leírását valamint az ajánlást.

 

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület eljárása ingyenes. Egyéb tagállamok vitarendezési fórumában az eljárási díj eltérő lehet, ezért érdemes még a fórum kiválasztása előtt érdeklődni a költségekről.

 

Az eljárás a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított legfeljebb 90 napig tarthat.

 

Fontos, hogy az online vitarendezési platform igénybevétele nem érinti az érintettek jogszabályban meghatározott igényérvényesítési jogait, így például a bírósági úton történő jogérvényesítést.

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Az online vitarendezési eljárással kapcsolatosan tájékoztatást a +36 1 488 2033 telefonszámon vagy az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújtanak. További információ a békéltető testület honlapján érhető el.

 

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

 

Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

 

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,

-          amelynek alkalmazása során a kereskedelmi gyakorlat megvalósítója nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el (a továbbiakban: szakmai gondosság követelménye), és

-          amely érzékelhetően rontja azon fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre, akivel kapcsolatban alkalmazzák, illetve akihez eljut, vagy aki a címzettje, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg (a továbbiakban: a fogyasztói magatartás torzítása), vagy erre alkalmas.

 

Tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő vagy agresszív.

 

A fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozóan az Fttv. 1. § (4) vagy (5) bekezdése szerint külön jogszabályban előírt, az e törvényben foglaltaknál szigorúbb követelményeket megsértő kereskedelmi gyakorlat tisztességtelen.

 

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (Fttv. 6. §)

 

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely

-          figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt, továbbá a kommunikáció eszközének korlátait - az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információt elhallgat, elrejt, vagy azt homályos, érthetetlen, félreérthető vagy időszerűtlen módon bocsátja rendelkezésre, vagy nem nevezi meg az adott kereskedelmi gyakorlat kereskedelmi célját, amennyiben az a körülményekből nem derül ki, és

-          ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas (a továbbiakban: megtévesztő mulasztás).

 

Az Fttv. 7.  § alkalmazásában

-          az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában,

-          kötelező európai uniós jogi aktus rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott külön jogszabályi rendelkezésekben, illetve

-          az 1. § (4) bekezdésének a)-d) pontja, valamint (5) bekezdésének b) pontja szerinti külön jogszabályi rendelkezésekben

-          meghatározott tájékoztatási követelményekben előírt információ az ott meghatározott kereskedelmi kommunikáció tekintetében jelentős.

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértéséért felel az a vállalkozás, amelynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladásának ösztönzése közvetlenül érdekében áll.

 

A vállalkozás felel akkor is, ha a kereskedelmi gyakorlatot szerződés alapján más személy valósítja meg a vállalkozás érdekében vagy javára.

 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.

 

 

 

 

4.       Az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekről

 

4.1.    Általános rendelkezések

 

Az Eladó a webáruházának Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF), azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

4.2.    Az ÁSZF hatálya és közzététel

4.2.1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF határozatlan ideig hatályos.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított ÁSZF annak a www.microstore.hu / www.ledprojektorok.hu / www.motulshop.hu / www.mxguards.com / www.powerparts.hu / www.videoproiectoareculed.ro / www.wlan-ok.hu

weboldalakon történő közzétételkor lép hatályba.

A hatályos ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó webáruháza által nyújtott szolgáltatásokat az Eladó webáruháza biztosítja.

 

 

4.2.2. Eladó webáruházának szolgáltatási területének hatálya


Az Eladó webáruháza által biztosított adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről, a nap 24 órájában elérhető.

 

 

4.2.3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

Informatikai-, híradástechnikai-, szórakoztató elektronikai, fotó, videó-, mobilkommunikációs-, irodatechnikai-  számítástechnikai eszközök, játék/RC, konzol, Apple termékek, háztartási gép, motoralkatrész, Mul-T-Lock termékek, motorolajok, hardverek és szoftverek kereskedelme.

 

A megjelenített termékek a webáruházban kizárólag on-line, utánvétes vagy előre utalásos kiszállítással, személyes átvétellel rendelhetőek meg.

 

4.2.4. Az Eladó és a Vásárló között vásárláskor létrejövő szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai


Az adott áru megrendelés leadásának időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül a Vásárló eljuttatja az Eladóhoz. Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazoljuk (maximum a megrendelés leadásától számított 48 órán belül). Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, úgy a Vásárlónak és az Eladónak, a megrendelésből fakadó ajánlati kötöttsége megszűnik, vagyis a szerződés megkötésének elmaradása nem kérhető rajta számon. Az áruházi rendszer által küldött automata megrendelés összesítő azaz megerősítő e-mail nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással (visszaigazoló e-mail). A "Kapcsolat" menüpontban – elérhető az alábbi

https://www.ledprojektorok.hu/?route=information/information&information_id=4

http://www.videoproiectoareculed.ro/?route=information/information&information_id=4


linkeken - a Vásárló megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti jótállási-, szavatossági- igényét, elállási szándékát, egyéb kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy konkrét megrendelésről, a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.

Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése az interneten – ún. „kattintással” - ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Eladó és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, fokozott biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, és a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Áruházunkban az elektronikus szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz nyelve a magyar. Tehát a szerződés megkötésének, és a szerződésnek valamint a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A képek helyenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérően nézhetnek ki és eltérő tulajdonsággal rendelkezhetnek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását, így az ebből fakadó esetleges félreértésékért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja magának. Az esetleges elírásokból, téves adatokból és egyéb információkból eredő bárminemű károkért az Eladó nem vállal felelősséget.

 

4.2.5. Termékkategóriák

 

A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak

www.microstore.hu

 

·         Informatika

o    Adattároló lemez

§  Blu-ray

§  CD

§  DVD

§  Hajlékonylemez

§  Tartók / Tokok

o    Alaplap

§  AMD

§  Intel

§  Szerver

o    Billentyűzet

§  Vezeték nélküli billentyűzet

§  Vezetékes billentyűzet

o    Billentyűzet + egér szett

§  Vezeték nélküli

§  Vezetékes

o    Digitalizáló

§  Digitalizáló tábla

§  Videókonverter

o    Egér / Egérpad

§  Egérpad

§  Hanyattegér (Trackball)

§  Pozícionáló

§  Vezeték nélküli egér

§  Vezetékes egér

o    Garancia kiterjesztés

o    Hálózati eszköz

§  Access point

§  Bluetooth adapter

§  Hálózati adattároló / NAS

§  Hálózati kártya / adapter

§  Kiegészítők

§  Média konverter

§  Modem

§  Optikai modul

§  Patch panel

§  Powerline

§  Printszerver

§  Range extender

§  Router

§  Routerboard

§  Switch

§  Szekrények és tartozékaik

§  Tűzfal

§  Wifi antenna

o    Hangkártya

o    Hangszóró / Headset

§  Hangszóró

§  Mikrofon

§  Mikrofonos fejhallgató

o    Ház

§  Modding

§  Táp nélkül

§  Táppal

o    Hűtés

§  Chipset hűtés

§  Hővezető paszta / lap

§  Memória hűtés

§  Merevlemez hűtés

§  Processzor hűtés

§  Rendszer hűtés

§  VGA hűtés

§  Víz- és egyéb hűtés

o    Játékvezérlő

§  Gamepad

§  Joystick (Botkormány)

§  Kormány

§  Virtuális valóság VR

o    Kábelek / Átalakítók

§  Antenna

§  Audio

§  Firewire

§  HDMI / DVI / D-Sub / DP

§  Jelerősítő

§  KVM switch

§  Optikai / Toslink (Audio)

§  PS/2

§  SATA / eSATA / IDE

§  Soros / Párhuzamos

§  Táp

§  Telefon

§  USB

§  UTP / FTP / Optika

§  Video (analóg)

o    Kártyaolvasó

o    Kellékanyag

§  Egyéb kiegészítő

§  Forrasztási eszközök, komponensek

§  Műszerek

§  Szerelési kellék

o    Komplett PC

§  Barebone

§  Mini PC

§  PC

§  Szerver

o    Memória

§  DDR

§  DDR2

§  DDR3

§  DDR4

§  Notebook

§  SD

§  Szerver

o    Memóriakártya

§  Compact Flash (CF)

§  Memory Stick (MS)

§  Micro SD

§  SD / SDHC / SDXC

o    Merevlemez

§  Beépítő keret

§  Belső (HDD)

§  Belső (SSD)

§  Külső

§  Külső ház / tok

§  Mobil rack / dokkoló

§  Szalagos tároló

§  Szerver

o    Monitor

o    Monitor tartozékok

o    Notebook

§  Netbook

§  Notebook

§  Ultrabook

o    Notebook tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Billentyűzet

§  Dokkoló / Port replikátor

§  Egyéb

§  Garancia kiterjesztés

§  Hűtés / Tartó

§  Táska

§  Védelem

o    Optikai meghajtó

§  Belső

§  Floppy

§  Külső

o    Pendrive

o    Port adapter

§  Firewire

§  IDE, SATA, RAID vezérlő

§  Nyomtató

§  PCI / PCI Express

§  PCMCIA / ExpressCard

§  Soros / Párhuzamos

§  USB

o    Processzor

§  AMD

§  Intel

§  Szerver

o    Szerverek és tartozékaik

§  Dell

§  Fujitsu

§  HP

§  IBM / Lenovo

§  Intel

§  QNAP

§  Egyéb alkatrészek

o    Tablet / Táblagép

o    Tablet tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Állvány

§  Billentyűzet

§  Dokkoló

§  Egyéb

§  Fólia

§  Kábel

§  Táska / Tok

§  Tok / Billentyűzet

o    Tápegység

§  Szünetmentes

§  Tápegység

o    TV tuner

o    USB kiegészítők

o    Védelmi eszköz

o    Videokártya

§  AMD (ATI)

§  Egyéb

§  nVidia

o    Webkamera

o    Turi

·         Szórakoztató elektronika

o    Autós eszközök

§  Autó akkumulátor

§  Fejegység

§  FM transzmitter

§  Gépjármű akkumulátor töltő

§  Inverter

§  Kiegészítő, tartozék

§  Kompresszor

§  Szivargyújtós töltő

§  Tolatóradar / Rögzítőeszköz

o    Blu-ray lejátszó

o    CD/DVD lejátszó, felvevő

o    Diktafon

o    Discman / Walkman

o    E-book olvasó / tartozék

§  E-book olvasó

§  Tartozék

o    Egyéb termékek

o    Erősítő

o    Fej- / Fülhallgató

§  Fejhallgató

§  Fülhallgató

o    Hang- és fénytechnika

o    Hangfal

o    Hangszórók és tartozékok

o    Házimozi

o    Hifi rendszer

o    Hordozható zenelejátszó

o    Kiegészítők

§  3D szemüveg

§  Adapter

§  Fali konzol / tartó

§  Kellékek

§  Távirányító

o    Médialejátszó

o    Mikrofon

o    Motoros eszközök

§  Motor akkumulátor

o    MP3/MP4 lejátszó

o    Projektor

§  Készülék

§  Vászon / tartozékok

o    Rádió

o    Rádiós óra

o    Televízió

§  LCD / LED TV

§  Plazma TV

o    TV antenna / Digitális vevő

·         Fotó/Videó

o    Akkumulátor / Töltő

§  Egyedi akkumulátor

§  Elem akkumulátor

§  Töltő

o    Állvány és tartozékai

§  Állvány

§  Tartozék

o    Digitális képkeret

o    Egyéb kellékek

o    Elem

o    Fényképalbum / Képkeret / Hógömb

o    Fényképezőgép

§  Kompakt

§  Tükörreflexes (DSLR)

o    Fotópapír

o    LCD tartozék

o    Markolat

o    Objektív

o    Objektív tartozék

§  Objektívsapka / Napellenző

§  Szűrő

o    Táska

§  Fényképezőgép táska

§  Tartozék / felszerelés táska

§  Videókamera táska

o    Távcső / Teleszkóp

§  Távcső

§  Teleszkóp

o    Távkioldó

o    Tisztítószer

o    Vaku és tartozékai

§  Tartozék

§  Vaku

o    Videókamera

§  Akciókamera, sportkamera

§  Autós, menetrögzítő kamera

§  Kompakt

§  Professzionális

§  Speciális

o    Vízalatti tok

·         Mobilkommunikáció

o    Adó-vevő

o    Mobiltelefon

o    Mobiltelefon alkatrész

§  Antenna

§  Billentyűzet fólia

§  Csatlakozó

§  Egyéb

§  Előlap / Hátlap / Keret

§  Flex fólia

§  Gomb / Gombsor

§  Hangszóró

§  Kamera

§  Kijelző / Érintőpanel

§  Mechanikus alkatrész

§  Mikrofon

§  Panel / Alaplap

o    Mobiltelefon tartozék

§  Akkumulátor

§  Headset

§  Tok

§  Töltő

o    Navigáció / GPS

o    Navigációs tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Egyéb

§  Szoftver

§  Tartó

§  Tok

o    Okostelefon / PDA

§  Okostelefon

§  PDA

o    Okostelefon / PDA tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Autós kiegészítő

§  Dummy

§  Egyéb okos termékek

§  Kábel, egyéb

§  Kijelzővédő / Fólia

§  Okosóra

§  Power bank

§  Telefondísz

§  Tok

·         Irodatechnika

o    Bélyegző

o    Biztonságtechnika

§  Akkumulátor

§  Beléptető rendszer

§  Biztonsági kamera

§  Csavar, dübel

§  Füst- és Tűzjelzők

§  Hang- és fényjelző

§  Kábel, bilincs, csatlakozó

§  Kapuautomatizálás

§  Kaputelefon

§  Kiegészítők

§  Mozgásérzékelők

§  Riasztórendszer

§  Szerelési anyagok

§  Tápegység

§  Transzformátor

§  Vezérlők / Központi egységek

o    Csomagolás / Postázás

§  Boríték, tasak

§  Csomagolóeszköz

o    Fax és tartozékai

o    Feliratozógép

o    Füzet

o    Iratrendezés / Archiválás

o    Irodabútor

o    Irodai kiegészítők

o    Irodai kisgép

o    Irodaszer

o    Irodatechnika

o    Iskolaszer

o    Javítás / Ragasztás

o    Kellékanyag

o    Konyhai eszközök

o    Kreatív termékek, matricák

o    Nyomtató / Multifunkciós

§  3D nyomtató

§  Lézernyomtató

§  Mátrixnyomtató / Címkenyomtató

§  Multifunkciós

§  Szerviz / Garancia

§  Tartozék

§  Tintasugaras

o    Nyomtató kellékanyag

§  3D kellékanyag

§  Dob

§  Festékhenger / Árazóhenger

§  Festékszalag

§  Patron utántöltő

§  Tintapatron

§  Toner

§  Toner / Patron chip

§  Tonerpor

o    Papír termékek / fóliák

o    Prezentációs eszközök

o    Számítástechnikai kiegészítők

o    Szkenner

o    Telefon és tartozékai

§  Voip

§  Vonalas

o    Tisztítószer

o    Világítástechnika

§  Izzók, led szalagok

§  Lámpák, falikarok

o    Vonalkód olvasó

o    Írószer

o    Üzemeltetés

o    Mosószer

§  Folteltávolító spray

§  Folyékony mosószerek

§  Háztartási termékek

§  Kiegészítők

§  Mosóporok

§  Öblítők

§  Textilfrissítők

·         Játék/RC

o    Egyéb játékok

o    RC

·         Konzol

o    Microsoft

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Nintendo

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Sony

§  Alapgép

§  Irányító / Tartozék

§  Játékszoftver

o    Egyéb

·         Szoftver

o    Alkalmazás

o    Biztonsági szoftver

o    Játékszoftver

o    Operációs rendszer

·         Apple

o    Adattároló

o    Apple tartozék

§  Akkumulátor / Töltő

§  Alkatrész

§  Autós kiegészítő

§  Egyéb tartozék

§  Kábelek

§  Kijelzővédő / Fólia

§  Táska / Tok

o    AppleCare

o    iPad

o    iPhone

o    iPod

o    Mac

o    Watch

·         Háztartási gép

o    Egyéb kisgépek

o    Érzékelők, riasztók

o    Hűtő, fagyasztó

§  Borhűtő

§  Fagyasztó

§  Hűtőszekrény

§  Hűtőtáska

§  Kombinált hűtőszekrény

§  Minihűtő

o    Időjárás

o    Kenyérsütőgép

o    Kerti szerszám

o    Kiegészítők, alkatrészek

o    Konyhai eszköz

o    Konyhai kisgép

§  Aprító, turmixgép, mixer

§  Aszaló

§  Asztali grill, minisütő

§  Egyéb

§  Ételpároló

§  Fagylaltkészítő

§  Főzőlap, rezsó

§  Gyümölcscentrifuga, citromprés

§  Húsdaráló

§  Kávéfőző, kávédaráló

§  Kenyérpirító

§  Késélező

§  Mérleg

§  Morzsaporszívó

§  Olajsütő

§  Szeletelő, elektromos kés

§  Szendvics- és goffrisütő

§  Tartozék kisgépekhez

§  Tejhabosító

§  Univerzális robotgép

§  Vákuumfóliázó gép, fólia

§  Vízforraló

§  Vízszűrő

o    Légkondicionálás

§  Klímaberendezés

§  Légtisztító

§  Mobil klíma

§  Tisztítószer

o    Mikrohullámú sütő

o    Mosogatás

§  Csaptelep

§  Mosogatótálca

§  Mosogatótálca kiegészítő

o    Mosogatógép

§  Beépíthető

§  Szabadon álló

o    Mosógép, szárítógép

§  Elöltöltős mosógép

§  Felültöltős mosógép

§  Keverőtárcsás mosógép

§  Mosó-szárítógép

§  Szárítógép

o    Páraelszívó

o    Párásító

o    Porszívó, takarítógép

§  Elektromos seprű

§  Kiegészítők porszívóhoz

§  Porszívó

§  Porzsák

§  Szőnyeg és kárpittisztító

§  Takarítógép, gőztisztító

o    Rovarirtó

o    Szépség, egészség, baba/mama

§  Arcápolás

§  Baba / Mama

§  Borotválkozás

§  Egyéb szépségápolás

§  Epilálás / Szőrtelenítés

§  Fog- és szájápolás

§  Hajformázás

§  Hajnyírás

§  Hajszárítás

§  Kéz- és körömápolás

§  Lábápolás

§  Orr- és fülszőrnyíró

§  Személymérleg

§  Testápolás / Masszírozás

§  Vérnyomás / Lázmérő

o    Szódagép

§  Készülék

§  Kiegészítők

o    Tisztítószer

o    Tűzhely, sütő

§  Elektromos tűzhely

§  Gáztűzhely

§  Kombinált tűzhely

o    Ultrahangos tisztító

o    Varrógép

o    Vasalás

§  Gőzállomás

§  Gőzölős vasaló

§  Vasalódeszka, kiegészítő

o    Ventilátor, hősugárzó

§  Fűtőkészülék

§  Termosztát

§  Ventilátor

o    Vízmelegítő, bojler

o    Víztisztító, vízionizátor

o    Szerszám

§  Összes szerszám

·         Motoralkatrész

o    Alu és műanyag védőelemek

§  Rezonátorvédők / haspáncélok

§  Egyéb védőfelszerelések

§  Hűtővédők

§  Fék és kupplungkarok

§  Hátsó féktárcsavédők

§  Első féktárcsavédők

§  Kupplung munkahenger védők

§  Oldaldekni védő

§  FunnelWEBFilters

·         Mul-T-Lock

o    Csapok, rugók

§  7x7

§  Integrator

§  Interactive

§  MT5+

o    ENTR

§  Ajtózár

§  Alkatrész

§  Tartozék

o    Gépek, alkatrészek, gombok

§  Általános alkatrészek

§  Csapkészletek

§  Csomagolás

§  Gombok

§  Kulcsmásoló gépek

§  Szerelést segítő szerszámok

o    Integrátor egyedi profil

§  7x7 Body

§  7x7 Break Secure Body

o    Kulcsok, kódkártyák

§  Kódkártya + 3db kulcs elkészítve

§  Kódkártyák

§  Nyerskulcsok

o    Lakatok

§  C-típusú lakatok

§  E-típusú lakatok

§  G-típusú lakatok

§  HASP-Lock

§  Kerek Lakat

o    Modulár

§  Alkatrészek

§  Interactiv ház és henger

§  MT5+ ház és henger

o    Zárbetétek, zárak

§  7 x 7 Break Secure zárbetétek 5 kulccsal

§  7 x 7 zárbetétek

§  Egyéb zárbetétek , zárak

§  Integrator zárbetétek 3 kulccsal

§  Interactive törés nehezített zárbetétek 3 kulccsal

§  Interactive zárbetétek (csak rendelésre)

§  Interactive+ FleX Control zárbetétek 6 kulccsal (3db fehér, 1db kék, 1db zöld, 1db piros)

§  MT5+ törés nehezített zárbetétek 3 kulccsal

§  Zárbetétvédő pajzsok

·         Motorolaj

o    Csónakmotor olaj

o    Fékfolyadék

o    Hajtóműolaj

o    Hűtőfolyadék

o    Kétütemű motorkerékpárhoz

o    Kiegészítő termékek

o    Láncolaj / Láncspray

o    Légszűrő olaj

o    Lengéscsillapító és villaolaj

o    Négyütemű motorkerékpárhoz

o    Személygépjármű olaj

o    Váltóolaj

·         Akciós termék(ek)

www.ledprojektorok.hu

 

www.motulshop.hu

 

www.mxguards.com

 

www.powerparts.hu